การพัฒนาแอปพลิเคชัน(Application)เพื่อจัดเก็บข้อมูลชุมชนท้องถิ่นบนมือถือ ด้วยแพลตฟอร์ม AppSheet

วันที่รับสมัคร 1 พ.ย. 66 - 10 เม.ย. 67
...
คำอธิบายหลักสูตร

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะในการจัดเก็บและการบริหารจัดการข้อมูลในพื้นที่ซึ่งนับวัน “ข้อมูล(data)” ของท้องถิ่นจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการนำข้อมูลมาปรับใช้ในการวางแผน การกำหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยสอดรับกับการพัฒนาสังคมยิ่งขึ้น

ความสำคัญของข้อมูลดังกล่าวนำมาซึ่งกระบวนการและวิธีการใหม่ ๆ ในการศึกษา เก็บรวบรวม และบริหารจัดการข้อมูลมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลชุมชนในรูปแบบของแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่สามารถสร้างและพัฒนาเองได้โดยนักพัฒนาชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลชุมชนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ

ดังนั้น นักพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติการในระดับพื้นที่จึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้พัฒนาทักษะตนเอง (Upskill/Reskill) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยหลักสูตรนี้เน้นการพัฒนา “เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนท้องถิ่น” โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยแพลตฟอร์ม AppSheet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถสร้างได้ง่าย พัฒนาได้เองโดยนักพัฒนาชุมชน และบุคคลทั่วไป และใช้เวลาเรียนรู้ไม่มากนัก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการ “ข้อมูล” ในระดับชุมชนท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าว ซึ่งมีการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแอปพลิเคชัน(Application)เพื่อจัดเก็บข้อมูลชุมชนท้องถิ่นบนมือถือ ด้วยแพลตฟอร์ม AppSheet ” ขึ้น เพื่อให้นักพัฒนาชุมชนหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้เรียนรู้พัฒนาทักษะตนเอง (Upskill/Reskill) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อเก็บข้อมูลชุมชนในระดับท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การนำใช้ข้อมูล(Data-Driven) เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ด้วยแพลตฟอร์ม AppSheet
 • เพื่อพัฒนาทักษะการจัดเก็บ จัดการข้อมูลชุมชนด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ (AppSheet) ที่ตนเองพัฒนาขึ้น
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 15 ชั่วโมง (2 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 พ.ย. 66 - 10 เม.ย. 67

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 25 - 26 เม.ย. 2567
เวลา 8.30 - 16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • นักพัฒนาชุมชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • AppSheet เบื้องต้น (Introduction to AppSheet)
 • กระบวนการทำงานของ AppSheet (AppSheet Development Process)
 • การวิเคราะห์/ออกแบบการเก็บข้อมูลชุมชนท้องถิ่นด้วย AppSheet
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย AppSheet
 • การทดสอบเก็บข้อมูลด้วย Application ที่สร้างจาก AppSheet
การวัดผลประเมินผล
 • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาเรียน จึงจะถือว่าผ่านการอบรม
 • ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องผ่านเกณฑ์การทำ workshop ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ด้วยแพลตฟอร์ม AppSheet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน AppSheet ที่ตนเองพัฒนาขึ้นเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนได้อย่างถูกต้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน