ผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ (E-coprinting)ย้อมเส้นไหม ฝ้าย สีธรรมชาติ

วันที่รับสมัคร 16 ธ.ค. 65 - 16 ก.ย. 66
ผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ (E-coprinting)ย้อมเส้นไหม ฝ้าย สีธรรมชาต
คำอธิบายหลักสูตร

สามารถปฏิบัติการอย่างมีทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานพิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ (Ecoprinting) สั่งสมองค์ความรู้อย่างมืออาชีพในการคิดวิเคราะห์จัดองค์ประกอบอย่างสวยงามใน การออกแบบ เรียนรู้เข้าใจวัสดุธรรมชาติ อุปกรณ์ การคิดคำนวนสังเกตอย่างมีศิลปะและมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
 • สามารถปฏิบัติการอย่างมีทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานพิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ (Ecoprinting) สั่งสมองค์ความรู้อย่างมืออาชีพ
 • คิดวิเคราะห์จัดองค์ประกอบอย่างสวยงามในการออกแบบ
 • เรียนรู้เข้าใจวัสดุธรรมชาติ อุปกรณ์ การคิดคำนวนสังเกตอย่างมีศิลปะและมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 15 ชั่วโมง (2 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

16 ธ.ค. 65 - 16 ก.ย. 66

 • ครั้งที่ 1 10 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 ธันวาคม 2565
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 31 ธันวาคม 2565

 • ครั้งที่ 2 10 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2566
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 30 กุมภาพันธ์ 2566

 • ครั้งที่ 3 10 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 มีนาคม 2566
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 31 มีนาคม 2566

 • ครั้งที่ 4 10 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 เมษายน 2566
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 30 เมษายน 2566

 • ครั้งที่ 5 10 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 พฤษภาคม 2566
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2566

 • ครั้งที่ 6 10 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 มิถุนายน 2566
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566

 • ครั้งที่ 7 10 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 กรกฎาคม 2566
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2566

 • ครั้งที่ 8 10 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 สิงหาคม 2566
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 31 สิงหาคม 2566

 • ครั้งที่ 9 10 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 4 กันยายน 2566
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 16 กันยายน 2566

ช่วงเวลาเรียน

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 4 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 8 - 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 6 - 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 3 - 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 8 - 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 7 วันที่ 5 - 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 8 วันที่ 2 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 9 วันที่ 29 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • นักศึกษา
 • บุคลภายนอก บุคคลทั่วไป ช่างทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผู้สนใจการย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 90 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • องค์ความรู้ พิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ Ecoprinting ปฏิบัติการ พิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ
การวัดผลประเมินผล
 • การวัดผลประเมินผลการปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 80 %
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ปฏิบัติการอย่างมีทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานพิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ (Ecoprinting) สั่งสมองค์ความรู้อย่างมืออาชีพได้
 • คิดวิเคราะห์จัดองค์ประกอบอย่างสวยงามในการออกแบบได้
 • เรียนรู้เข้าใจวัสดุธรรมชาติ อุปกรณ์ การคิดคำนวณสังเกตอย่างมีศิลปะและมีเหตุผลได้
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน