พิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ (Eco printing)

วันที่รับสมัคร 15 มี.ค. - 31 พ.ค. 2565
...
คำอธิบายหลักสูตร

สามารถปฏิบัติการอย่างมีทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานพิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ (Ecoprinting) สั่งสมองค์ความรู้อย่างมืออาชีพในการคิดวิเคราะห์จัดองค์ประกอบอย่างสวยงามใน การออกแบบ เรียนรู้เข้าใจวัสดุธรรมชาติ อุปกรณ์ การคิดคำนวนสังเกตอย่างมีศิลปะและมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
 • สามารถปฏิบัติการอย่างมีทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานพิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ (Ecoprinting) สั่งสมองค์ความรู้อย่างมืออาชีพ
 • คิดวิเคราะห์จัดองค์ประกอบอย่างสวยงามในการออกแบบ
 • เรียนรู้เข้าใจวัสดุธรรมชาติ อุปกรณ์ การคิดคำนวนสังเกตอย่างมีศิลปะและมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 72 ชั่วโมง (6 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565

 • ครั้งที่ 1 จำนวน 15 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 มีนาคม 2565
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 31 มีนาคม 2565

 • ครั้งที่ 2 จำนวน 15 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 มีนาคม 2565
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 15 เมษายน 2565

 • ครั้งที่ 3 จำนวน 15 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 มีนาคม 2565
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 30 เมษายน 2565

 • ครั้งที่ 4 จำนวน 15 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 มีนาคม 2565
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2565

 • ครั้งที่ 5 จำนวน 15 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 มีนาคม 2565
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565

 • ครั้งที่ 1 จำนวน 15 คน
  วันเริ่มรับสมัคร 16 มีนาคม 2565
  วันสิ้นสุดการรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565

ช่วงเวลาเรียน

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 9 - 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 23 - 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 7 - 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 21 - 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 11 - 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 25 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • นักศึกษา
 • บุคลภายนอก จำนวน 90 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ อาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • องค์ความรู้ พิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ Ecoprinting
 • ปฏิบัติการ พิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ Ecoprinting
 • สรุป พิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ Ecoprinting
การวัดผลประเมินผล
 • การวัดผลประเมินผลการปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 80 %
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ปฏิบัติการอย่างมีทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานพิมพ์ ย้อม ลวดลาย สีธรรมชาติ (Ecoprinting) สั่งสมองค์ความรู้อย่างมืออาชีพได้
 • คิดวิเคราะห์จัดองค์ประกอบอย่างสวยงามในการออกแบบได้
 • เรียนรู้เข้าใจวัสดุธรรมชาติ อุปกรณ์ การคิดคำนวณสังเกตอย่างมีศิลปะและมีเหตุผลได้
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน