พัฒนาครูกระบวนการสอนคิดด้วยกระบวนการพุทธจิตตปัญญาศึกษา

วันที่รับสมัคร 1 พ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67
...
คำอธิบายหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกทักษะครูกระบวนกรสอนคิดด้วยกระบวนการพุทธจิตตปัญญาศึกษาโดยเน้นกระบวนการคิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อทำความเข้าใจวิธีคิดและกระบวนการสอนคิดจากภูมิปัญญาโบราณจนถึงองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญโดยใช้กระบวนการพุทธจิตตปัญญาศึกษา

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาแบบพุทธจิตตปัญญาศึกษา เมื่อสิ้นสุดหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะมีความเข้าใจอย่างมั่นคงในหลักการและปรัชญาของการศึกษาแบบพุทธจิตตปัญญาศึกษา รวมถึงบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 • พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เข้าร่วมจะได้รับกลยุทธ์และเทคนิคเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในตนเองและฝึกทักษะการคิดของนักเรียน ช่วยให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้น
 • ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธจิตตปัญญาศึกษา ผู้เข้าร่วมจะได้รับความพร้อมในการใช้วิธีปฏิบัติในการใคร่ครวญ เช่น การทำสมาธิแบบเจริญสติ และการซักถามด้วยความเห็นอกเห็นใจ ในวิธีการสอนของตนและทักษะกระบวนกรแนวพุทธจิตตปัญญาศึกษา
 • พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้ เมื่อสิ้นสุดหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะพัฒนาแผนปฏิบัติการที่เหมาะกับบริบทการสอนของตน โดยสรุปแนวทางที่จะนำหลักพุทธจิตปัญญาศึกษาไปใช้ในการสอนคิดอย่างไรในห้องเรียน
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง (วัน 3 วัน 2 คืน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 พ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567
เวลา 8.30-17.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก ครู อาจารย์ กระบวนการ วิทยากร นักฝึกอบรม หรือผู้สนใจการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ ศาลาฝึกอบรม วัดวังตะกู อ.เมือง จังหวัดนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • แนวคิดเกี่ยวกับการคิดและประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษยชาติและวิธีคิดตามแนวไสยศาสตร์
 • วิธีคิดตามแนวศาสนาและปรัชญา
 • วิธีคิดในศตวรรษที่ 21
 • วิธีคิดตามแนวพุทธวิธี
 • กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธจิตตปัญญาศึกษา
 • เครื่องมือสอนคิดตามแนวทาง Thinking School
 • ฝึกทักษะกระบวนการสอนคิดด้วยกระบวนการพุทธจิตตปัญญาศึกษา
การวัดผลประเมินผล
 • การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ต้องผ่าน 60 เปอร์เซน
 • ร่วมเรียนรู้ในกระบวนการอบรมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซน
 • ส่งชิ้นงานไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับวิธีคิดรูปแบบต่าง ๆ
 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอนคิดด้วยกระบวนการพุทธจิตตปัญญาศึกษา
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษะการจัดกระบวนการสอนคิดด้วยกระบวนการพุทธจิตตปัญญาศึกษา
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน