การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน

วันที่รับสมัคร 1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66
...
คำอธิบายหลักสูตร

ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการทำงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์

วัตถุประสงค์
 • เรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ในบริบทการทำงาน
 • อ่านออกเสียงคำศัพท์ ประโยคสนทนาและสื่อสารภาษาจีนในบริบทการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนและเข้าใจวิธีการสื่อสารและทำงานกับชาวจีน
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 15 ชั่วโมง (5 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 4, 11, 18, 25 ก.พ. และ 4 มี.ค. 2566
เวลา 9.00-12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั้งที่มีพื้นฐานภาษาจีนและไม่มีพื้นฐานภาษาจีน จำนวน 15 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • online
ขอบข่ายเนื้อหา
 • เครื่องใช้สำนักงาน(办公用品)
  คำศัพท์ รูปประโยค และฝึกสนทนา
 • แผนกต่าง ๆ (各个部门)
  คำศัพท์ รูปประโยค และฝึกสนทนา
 • ลางาน (请假)
  คำศัพท์ รูปประโยค และฝึกสนทนา
 • ต้อนรับบริษัทผู้มาเยือน (接待外公司)
  คำศัพท์ รูปประโยค และฝึกสนทนา
 • พูดคุยความร่วมมือ (洽谈合作)
  คำศัพท์ รูปประโยค และฝึกสนทนา
การวัดผลประเมินผล
 • แบบทดสอบ 50 %
 • การทำ workshop 50 %
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนในบริบทการทำงาน
 • ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนและเข้าใจวิธีการสื่อสารและทำงานกับชาวจีน้
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/คน

เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 25 คน

สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน