การสอนภาษาจีนด้วย TBL

วันที่รับสมัคร 4 ม.ค. - 28 ก.พ. 2565
...
คำอธิบายหลักสูตร

การสอนภาษาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) หรือ TBL เป็นแนวคิดการสอนที่มุ่งเน้นการใช้กระบวนการคิดในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้รูปแบบภาษาที่ได้เรียนมาเพื่อสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้ “งาน” เป็นตัวสร้างการเรียนรู้ภาษาที่สอง และเชื่อมโยงระหว่างทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หลักสูตรการสอนภาษาจีนด้วย TBL นี้จะช่วยให้ครูผู้สอนภาษาจีนสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพการพูดภาษาจีนของผู้เรียนด้วยกระบวนการ TBL มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนของผู้เรียนโดยผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานคลิปวิดีโอการพูดภาษาจีนขนาดสั้น อีกทั้งสามารถประเมินให้คะแนนการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผู้เรียนได้

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาจีนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) หรือ TBL
 • เพื่อพัฒนะทักษะการพูดภาษาจีนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) หรือ TBL
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง (3 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2565
เวลา 8.30-17.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • ครูสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • การออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) หรือ TBL
 • การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) หรือ TBL
 • การประเมินภาระงานและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน หรือ TBL
การวัดผลประเมินผล
 • แบบทดสอบ 50 %
 • การทำ workshop 50 %
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนด้วย TBL เพิ่มมากขึ้น
 • ครูภาษาจีนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย TBL ได้
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/คน

เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 25 คน

สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน