นักรัก โปรดักชัน

วันที่รับสมัคร 1 - 31 ม.ค. 65
...
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนักรักโปรดักชั่น คิด ผลิต จบครบทุกกระบวนการโปรดักชัน ตั้งแต่กระบวนการคิดและเขียนบทภาพยนตร์ (Pre-Production) พัฒนาบทภาพยนตร์ให้พร้อมเพื่อเตรียมความคิดสร้างสรรค์สู่กระบวนการด้านโปรดักชัน (Production) ผลิตผลงานภาพยนตร์และสื่อภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนจบกระบวนการหลังถ่ายทำ (Post-Production) เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในช่องทางออนไลน์

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาทักษะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นในด้าน การสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้น
 • เพื่อเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์สั้นของผู้เข้าร่วมอบรม สู่สาธารณะในช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง (5 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 - 31 มกราคม 2565

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 7, 14, 21, 28 ก.พ. 65 และ 4 มี.ค. 65
เวลา 8.30-16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก และบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 30 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ ห้อง ท108 อาคารทวาราวดี ศรีราชภัฏ (อบรมเชิงปฏิบัติการ) และสถานที่ถ่ายทำนอกสถานที่
ขอบข่ายเนื้อหา
 • กระบวนการคิดและเขียนบทภาพยนตร์ (Pre-Production)
 • กระบวนการทำงานด้านโปรดักชัน (Production)
 • กระบวนการหลังถ่ายทำ (Post-Production)
การวัดผลประเมินผล
 • ผู้อบรมสามารถเขียนบทภาพยนตร์ และพัฒนาบทภาพยนตร์เพื่อการถ่ายทำได้
 • ผู้อบรมสามารถถ่ายทำภาพยนตร์สั้น จากบทภาพยนตร์ได้
 • ผู้อบรมสามารถตัดต่อภาพยนตร์และเผยแพร่ผลงานในช่องทางออนไลน์ได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้พัฒนาทักษะในด้าน การสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้น
 • ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้รู้จัก บุคคลในสายงานเดียวกัน สร้างเสริมความแข็งแรงของชุมชนคนโปรดักชันในจังหวัดนครปฐม
 • ได้เผยแพร่ผลงานภาพยนตร์สั้น สู่สาธารณะในช่องทางออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน