บด..บท..เขียนบทภาพยนตร์

วันที่รับสมัคร 1 - 31 ม.ค. 65
...
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร บด..บท..เขียนบทภาพยนตร์ ให้ความสำคัญทักษะการเขียนเล่าเรื่อง ผ่านการเขียนบทภาพยนตร์ เรียนรู้ทฤษฎีการเขียนบท การลำดับเรื่องราว รวมถึงการพัฒนาบทภาพยนตร์ให้พร้อม เพื่อเตรียมสู่กระบวนการด้านการผลิต

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาทักษะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นในด้านการเขียนบทภาพยนตร์ ที่สามารถลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอน
 • เพื่อพัฒนาบทภาพยนตร์ให้พร้อม เพื่อเตรียมสู่กระบวนการด้านการผลิต
 • เพื่อเผยแพร่ผลงานบทภาพยนตร์สั้น สู่สาธารณะในช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 20 ชั่วโมง (5 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 - 31 มกราคม 2566

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 10, 17 ก.พ. และ 10 มี.ค. 66
เวลา 8.00-17.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก ผู้ที่สนใจด้านการเขียนบทภาพยนตร์ ผู้ทำงานในสายงานด้านการเขียนบทภาพยนตร์ บทละครโทรทัศน์ และผู้ทำงานด้านโปรดักชัน
รูปแบบกิจกรรม
 • online โปรแกรม Google meeting room
 • onsite ณ ห้อง ท108 อาคารทวาราวดี ศรีราชภัฏ
ขอบข่ายเนื้อหา
 • ธรรมชาติของการเล่าเรื่องด้วยสื่อภาพยนตร์
 • เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโครงเรื่อง
 • เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญในภาษา ‘ภาพยนตร์”
 • เรียนรู้กระบวนการเขียนบท (T-C-MM)
 • เรียนรู้โครงสร้างเรื่อง (Structure)
 • เรียนรู้การสร้างตัวละคร (Character)
 • Screen Writing เขียนพัฒนาบท
 • Stage Reading: เอาบทที่เขียนมาลองเล่น
การวัดผลประเมินผล
 • วัดและประเมินผลผ่านการทำ workshop
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น มีทักษะในด้านการสร้างสรรค์บทภาพยนตร์
 • ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นสามารถพัฒนาทักษะการเขียนบทภาพยนตร์เพื่อต่อยอดผลงานต่อไป
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน ฟรี สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน