ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่รับสมัคร 10 ม.ค. - 28 เม.ย. 65
...
คำอธิบายหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของการทำงาน โดยการบูรณาการความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนการฟังและพูด ประกอบด้วย Telephoning, Invitation, Welcoming visitors, Making arrangement, Negotiation ส่วนการอ่านและเขียน ประกอบด้วย Memos, e-mails, and Letters และส่วนการนำเสนอ Oral Presentation เหมาะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการทำงาน หรือพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
  • เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง (5วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

10 ม.ค. - 28 เม.ย. 2565

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคลภายนอก ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 20 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
  • onsite ณ หอประชุมชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบข่ายเนื้อหา
  • English for communication: Telephoning, Invitation, Welcoming visitors, Making arrangement, and Negotiation
  • Document writing: Memos, e-mails, and Letters
  • Oral Presentation
การวัดผลประเมินผล
  • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาการอบรม (ข้อมูลจากการตรวจสอบการเข้าอบรม
  • ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษหลังการอบรมเพิ่มขึ้นก่อนการอบรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.00 (ข้อมูลจากแบบสอบถาม และ workshop)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของการทำงานได้
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน