การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่รับสมัคร 1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66
...
คำอธิบายหลักสูตร

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้สอนสามารถออกแบบเลือกและประยุกต์ใช้สื่อและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและตรงกับเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้สอนสามารถออกแบบ เลือกและประยุกต์ใช้สื่อและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและตรงกับเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง (5วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 3 - 7 เม.ย. 2566
เวลา 9.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก ผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ มหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • Listening and Speaking Games and Activities
 • Reading and Writing Games and Activities
 • Grammar Games and Activities
 • Vocabulary Games and Activities
 • Integrated Skills Games and Activities
 • IT for Teaching and Learning English
การวัดผลประเมินผล
 • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาการอบรม (ข้อมูลจากการตรวจสอบการเข้าอบรม)
 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษหลังการอบรมเพิ่มขึ้นก่อนการอบรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.00 (ข้อมูลจากแบบสอบถาม และ workshop)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบ เลือกและประยุกต์ใช้สื่อและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและตรงกับเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน