การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่รับสมัคร 10 ม.ค. - 30 เม.ย. 2565
...
คำอธิบายหลักสูตร

การทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในยุคปัจจุบันที่เรียกกันว่า ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล จำเป็นอย่างยิ่งที่นักพัฒนาชุมชน หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติต่าง ๆ จะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับ ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอและจัดทำแผนสำหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เข้ามาเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานการทำงานดังกล่าวข้างต้น ให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต่อการทำงานพัฒนาในยุคปัจจุบัน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงดำเนินการให้มีการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้อง ได้มีโอกาสเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ในงานพัฒนา โดยหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการและจัดเก็บข้อมูลชุมชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
 • เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 24 ชั่วโมง (4 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

10 ม.ค. - 30 เม.ย. 2565

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 25 - 28 พ.ค. 2565
เวลา 8.30 - 16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ในการทำงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา จำนวน 50 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
 • การบริหารจัดการข้อมูลชุมชนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลชุมชนผ่านระบบ QGIS
 • การประยุกต์และพัฒนาใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวัดผลประเมินผล
 • ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบองค์ความรู้ผ่านตามเกณฑ์ทดสอบของหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 60
 • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรร้อยละ 80 ของเวลาการอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะด้านการจัดการ/จัดเก็บข้อมูลชุมชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมือการทำงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม และภาคตะวันตก
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน