อบรมเตรียมความพร้อมการสอบรับใบอนุญาตว่าความ

วันที่รับสมัคร 1 ธ.ค. 65 - 20 ม.ค. 66
...
คำอธิบายหลักสูตร

หลักการ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทนายความ มรรยาททนายความ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล การร่างหนังสือสัญญา การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ระเบียบขั้นตอนและเกณฑ์การวัดผลในการสอบรับใบอนุญาตว่าความ

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อสอบรับใบอนุญาตว่าความ
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการทำข้อสอบทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 60 ชั่วโมง (10 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 ธ.ค. 65 - 20 ม.ค. 66

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 4 ก.พ. 2566 ถึง 8 เม.ย. 2566
เวลา 9.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 20 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ อาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทนายความและมรรยาททนายความ
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความหลักเกณฑ์การสอบ ขอบเขตเนื้อหาและเกณฑ์วัดผล
 • หลักกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดี
 • การร่างสัญญาและจัดทำเอกสารทางคดี
 • การฝึกปฏิบัติการทำข้อสอบอัตนัย และปรนัย
การวัดผลประเมินผล
 • การทำ workshop โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องได้คะแนนประเมินชิ้นงานในระดับมาก
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการสอบรับใบอนุญาตว่าความ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการทำข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน

เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 15 คน

สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน