การจัดรูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับการทำผลงานทางวิชาการ

วันที่รับสมัคร 1 - 31 มี.ค. 2566
...
คำอธิบายหลักสูตร

ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการทำผลงานทางวิชาการ ได้แก่ แผนการสอน นวัตกรรม การวิจัย หรืองานเขียนในลักษณะอื่นๆ ต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล สารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเรียบเรียงในเนื้อหาสาระให้ผลงานมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าในขณะนี้เราอยู่ในสังคมข้อมูลข่าวสารมีสารสนเทศมหาศาลอยู่รอบตัวเรา หากมีการอ้างอิงที่ถูกหลักวิชาการ ให้มีความน่าเชื่อถือ โอกาสที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะให้สูงขึ้น มีความเป็นไปได้สูงสุด เพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญของผลงานวิชาการ ดังนั้นจึงควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับการทำผลงานทางวิชาการ” สำหรับครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง จะมีส่วนผลักดันให้ครูได้ผลิตเอกสารวิชาการที่มีศักยภาพและก้าวหน้าในวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมจัดรูปแบบผลงานวิชาการได้อย่างเป็นระเบียบ
 • สนับสนุนให้ครูเขียนผลงานทางวิชาการมากขึ้นและเน้นความสำคัญของการจัดรูปแบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเขียนผลงานวิชาการได้
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง (3 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 - 31 มีนาคม 2566

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 17 - 19 พ.ค. 2566
เวลา 9.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 40 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ อาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • การจัดรูปแบบการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 • รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาประกอบการทำผลงานทางวิชาการ
 • รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามหลักสากล
 • การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและแหล่งสารสนเทศออนไลน์
การวัดผลประเมินผล
 • การทดสอบเขียนการอ้างอิงในเนื้อหา
 • การทดสอบเขียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามหลักสากล
 • การทดสอบจัดรูปแบบการพิมพ์ผลงาน
 • การทดสอบการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลและแหล่งสารสนเทศออนไลน์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้ารับการอบรม 40 คน ได้รูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง และการเขียนบรรณานุกรม ตามหลักสากล และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและแหล่งสารสนเทศออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน ฟรี สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน