อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี

วันที่รับสมัคร 1 - 28 ก.พ. 65
...
คำอธิบายหลักสูตร

การใช้โปรแกรมดนตรีเพื่อการบันทึกเสียง กระบวนการผลิตผลงานในรูปแบบของสื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ โครงสร้างและการออกแบบห้องบันทึกเสียง วัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง การติดตั้งอุปกรณ์ การวางและเชื่อมระบบ และการบำรุงรักษา

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตผลงานทางดนตรีให้มีคุณภาพ
 • เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการการบันทึกเสียง
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง (5วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

ช่วงเวลาเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
 • นักศึกษา
 • บุคลภายนอก จำนวน 20 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • online โปรแกรม Zoom
 • onsite ณ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้น 2 อาคารทวารวดีฯ
ขอบข่ายเนื้อหา
 • ความรู้ความเข้าใจในการบันทึกเสียงดนตรี
 • การปรับปรุงคุณลักษณะทางเสียง
 • MIDI Production Techniques
 • พิ้นฐานการบันทึกเสียงจากไมโครโฟน
 • เทคนิคการบันทึกเสียงเครื่องดนตรี (Recording Techniques) และ การแก้ไขมิดิ (MIDI Editing)
 • การแก้ไขมิดิ และตัดต่อ wave ของแทรคเสียงร้อง และเครื่องดนตรี
 • การมิกซ์เสียง (Mixing)
 • การทำมาสเตอร์ต้นฉบับ (Mastering)
 • ความรู้ความเข้าใจในการบันทึกเสียงดนตรี
 • การทดสอบความรู้และทักษะในการอบรม
การวัดผลประเมินผล
 • คุณสมบัติของผู้สําเร็จหรือผ่านการอบรมในหลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้นจะต้องมีเวลาอบรมในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • ให้มีการประเมินผลการอบรมในหลักสูตรจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้ คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ผ่าน และ คะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 70 ไม่ผ่าน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมมีพัฒนาการด้านทักษะการผลิตผลงานทางดนตรีมากขึ้น และมีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการการบันทึกเสียง

สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน

เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 20 คน

สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน