หลักสูตรขับร้องประสานเสียงสำหรับบุคคลทั่วไป

วันที่รับสมัคร 1 - 27 มี.ค. 66
...
คำอธิบายหลักสูตร

การอ่านออกเสียงตามตัวโน้ต การร้องตรงตัวโน้ตหรือฟิกซ์ โด (Fixed Do) และการย้ายเสียง โด หรือมูฟเอเบิล โด (Movable Do) การฝึกการออกเสียง การหายใจ การควบคุมลมหายใจ และการออกเสียงให้ตรงจังหวะที่ถูกต้องตามหลัก การเปล่งเสียงตามรูปประโยคทั้งสระและวรรณยุกต์ สรีระท่าทางการขับร้อง บทเพลงประสานเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2 – 4 แนว

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการอ่านโน้ต ท่าทางการเปล่งเสียงให้ถูกต้อง
 • เพื่อพัฒนาทักษะการร้องประสานเสียง 2-4 แนว
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 36 ชั่วโมง (6 วัน วันละ 6 ชั่วโมง)

ช่วงวันรับสมัคร

1 - 27 มี.ค. 66

ช่วงเวลาเรียน

ทุกวันเสาร์ ของเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.
เริ่มวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 (หยุดวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 : วันสงกรานต์)
ถึง วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

กลุ่มเป้าหมาย
 • นักศึกษา
 • บุคลภายนอก บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ ห้องปฏิบัติ ท205 ชั้น 2 อาคารทวารวดีฯ
ขอบข่ายเนื้อหา
 • ท่าทางการร้อง การออกเสียง การควบคุมลมหายใจ
 • รูปแบบของการอ่านโน้ต
 • การร้องประสานเสียง 2 – 4 แนว
การวัดผลประเมินผล
 • การทดสอบปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง
 • การเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • มีท่าทางการร้อง การออกเสียงและการควบคุมลมหายใจที่ถูกต้อง
 • สามารถอ่านโน้ตได้ทั้ง 2 รูปแบบ
 • สามารถร้องบทเพลงประสานเสียง ได้จำนวน 2 เพลง

สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน

เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 20 คน

สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน