รำโนรา

วันที่รับสมัคร 1 พ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67
...
คำอธิบายหลักสูตร

ศิลปะการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวปักษ์ใต้ซึ่งมีมาแต่โบราณและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ “มโนห์รำ” หรือที่ชาวปักษ์ใต้นิยมพูดตัดคาให้สั้นลงว่า “โนรา” มโนห์ราหรือโนรา เป็นการเล่นที่นิยมกันมากทั่วภาคใต้ไม่ว่างานเทศกาล นักขัตฤกษ์หรืองานมงคลต่าง ๆ ก็มักจะมีโนรามาแสดงด้วยเสมอ โนราเป็นการแสดงทำนองเดียวกับละครชาตรีที่เล่นกันแพร่หลายในภาคกลาง ที่กล่าวว่าเหมือนกันก็คือมีการร่ายรำ มีบทร้อง บทเจรจาและการแสดงเป็นเรื่องราวก็มี

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะการรำโนรา ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญยิ่งของภาคใต้ บุคลากรและนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของศิลปะการรำโนรา อันจะส่งผลต่อนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านศิลปะการแสดงแขนงต่าง ๆ

สาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงจัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รำโนรา ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติท่าราพื้นฐาน โนรา ได้
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถราประสมท่าสาหรับการแสดงได้
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 2 วัน

ช่วงวันรับสมัคร

1 พ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567

กลุ่มเป้าหมาย
  • นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจน ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป จำนวน 80 คน
รูปแบบกิจกรรม
  • onsite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
  • ประวัติความเป็นมา รำโนรา
  • ปฏิบัติท่ารำพื้นฐาน รำโนรา
  • รำประสมท่าสำหรับการแสดง
การวัดผลประเมินผล
  • การทำ workshop ตลอดจนระยะเวลาของการเข้าร่วมอบรม 80 %
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ รำโนรา ตามกระบวนท่า ได้ 80 %
  • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถรำประสมท่าได้ 80 %
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน (นักเรียน/นักศึกษา 400 บาท) สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน