หลักสูตรธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น

วันที่รับสมัคร 1 ธ.ค. - 31 ม.ค. 66
...
คำอธิบายหลักสูตร

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณธรรม และจริยธรรม การป้องกันและการต้านทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม บทบาทของผู้นำท้องถิ่นกับธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและกรณีที่ประสบปัญหา

วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ หลักคุณธรรม จริยธรรม
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 ธ.ค. - 31 ม.ค. 66

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 6 ก.พ. 2566
เวลา 9.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 30 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • หลักการ แนวคิด ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลสากล การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในประเทศไทย ภาครัฐ ภาคเอกชนและการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับติดตามตรวจสอบ อำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามหลักกฎหมาย บทลงโทษ
 • คุณธรรม และจริยธรรม การป้องกันและการต้านทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม บทบาทของผู้นำท้องถิ่นกับธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและกรณีที่ประสบปัญหา
 • บทเรียนความสำเร็จจากผู้ปฏิบัติงานจริง หน่วยงานที่กำกับตรวจสอบ
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานจริงกับผู้เข้ารับการอบรม
การวัดผลประเมินผล
 • การใช้แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม โดยต้องมีคะแนนเพิ่มขึ้น และได้มากกว่าร้อยละ 60 จะถือว่าผ่านการอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น
 • ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายและแนวทางการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานจริง
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 200 บาท/คน

เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30 คน

สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน