การพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยการสื่อสารที่ทรงพลัง

วันที่รับสมัคร 1 ธ.ค. 65 - 28 ก.พ. 66
...
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางสังคม 6 ด้าน 1) การแสดงออกทางอารมณ์ 2) ความไวในการรับรู้อารณ์ของคนอื่น 3) การควบคุมทางอารมณ์ของตนเอง 4) การแสดงออกทางสังคม 5) ความไวในการรับรู้ทางสังคม และ 6) การควบคุมทางสังคม โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา จากแนวคิดให้ความรักก่อนให้ความรู้ บูรณาการสู่ฐานกาย ฐานใจ ฐานคิด ด้วยวิธีการสื่อสารที่ทรงพลัง ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกทักษะทางสังคมผ่านประสบการณ์ตรงของตนเอง กิจกรรมการมีส่วนร่วม และการถอดบทเรียนเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง

หลักสูตรนี้สามารถตอบโจทย์ กระบวนกร วิทยากร บุคลากรทางการศึกษา และนักจัดกิจกรรม ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางสังคมของตนเองให้มีคุณภาพและมีพลังชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับทักษะทางสังคม 6 ด้าน และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
 • เพื่อฝึกหัดและออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม 6 ด้านด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
 • เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางสังคม 6 ด้านด้วยการสื่อสารที่ทรงพลัง
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 27 ชั่วโมง (3 วัน 2 คืน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 ธ.ค. 65 - 28 ก.พ. 66

ช่วงเวลาเรียน
 • 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 21.00 น.
 • 19 มีนาคม 2566 เวลา 06.00 – 21.00 น.
 • 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก ครูสังคมศึกษา ครูสาขาอื่น ๆ และผู้สนใจ จำนวน 30 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ. วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู อ.เมืองจังหวัดนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • หลักการและแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
 • หลักการและแนวคิดทักษะทางสังคม 6 ด้าน
 • กระบวนการฝึกการแสดงออกทางอารมณ์
 • ฝึกกระบวรการจิตตปัญญาศึกษา
 • ฝึกการออกแบบกระบวนการพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียน
 • ฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียน
 • ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างสันติ
 • กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง
 • การประเมินผลด้วยกระบวนการถอดบทเรียน
การวัดผลประเมินผล
 • วิธีการสังเกต วิธีการถอดบทเรียน แบบสอบถาม 30 %
 • ระยะเวลาในการเข้าร่วมอบรม 40 %
 • รายงานความเปลี่ยนแปลงในตนเอง 30 %
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับทักษะทางสังคม 6 ด้าน และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
 • ผู้เข้าอบรมได้ฝึกหัดและออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม 6 ด้านด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
 • ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางสังคม 6 ด้านด้วยการสื่อสารที่ทรงพลัง
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน