เทคนิคการสื่อสารในองค์กร

วันที่รับสมัคร 20 ม.ค. - 20 ก.พ. 65
...
คำอธิบายหลักสูตร

โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งสภาพสังคม เทคโนโลยี รวมไปถึงเรื่อง การสื่อสารอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรรวมถึงองค์กรมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในภารกิจต่าง ๆ อย่างราบรื่น การสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบ องค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรรวมถึงองค์กรเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริหาร ทีมงาน รวมถึงบุคคลภายนอก

การจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น เทคนิคการสื่อสารในองค์กรมุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่ดีในด้านการสื่อสาร ทั้งการพูด น้ำเสียง บุคลิกภาพในการสื่อสาร รวมถึงการเขียนซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง หากบุคลากรรวมถึงองค์กรสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารในการติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องย่อมส่งผลให้ การสื่อสารแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน รวมถึงการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ในองค์กรเกิดความสัมฤทธิ์ผลอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร ทั้งการพูด การใช้น้ำเสียง การเขียน รวมถึงมารยาทต่าง ๆ ในการสื่อสาร
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสารของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในการสื่อสาร
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 12 ชั่วโมง (2 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

20 ม.ค. - 20 ก.พ. 2565

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 7 มี.ค. 2565
เวลา 8.30 - 16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก บุคลากรในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน จำนวน 10 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • online โปรแกรม Zoom
ขอบข่ายเนื้อหา
 • ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร ธรรมชาติของมนุษย์กับการสื่อสาร ตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร
 • การเตรียมความพร้อมในการสื่อสาร การเตรียมเนื้อหา การเตรียมร่างกาย น้ำเสียง และภาษากาย
 • เทคนิคการพูดเพื่อสื่อสารและการนำเสนอ
 • เทคนิคการเขียนเพื่อสื่อสารและการนำเสนอ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ และมารยาทในการสื่อสาร
การวัดผลประเมินผล
 • แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
 • การทำ workshop การพูดเพื่อการสื่อสาร การเขียน และการนำเสนอ
 • สัดส่วนระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการพูด การใช้น้ำเสียง การเขียน รวมถึงมีมารยาทในการสื่อสาร
 • บุคลากรในองค์กรมีบุคลิกภาพที่ดี สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในการสื่อสาร
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน

เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30 คน

สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน