หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร

วันที่รับสมัคร 1 ธ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66
...
คำอธิบายหลักสูตร

การสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะสำคัญประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน และภาษาไทยในยุคดิจิทัล

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
 • เพื่อฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง (3 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 ธ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 10 -12 พ.ค. 2566
เวลา 9.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 คน
รูปแบบกิจกรรม
 • online โดย Google meet
ขอบข่ายเนื้อหา
 • ความรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาไทย ด้านทักษะการใช้ภาษา
 • ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา
 • ภาษาไทยในยุคดิจิทัล
การวัดผลประเมินผล
 • แบบทดสอบ 50%
 • การทำ workshop 50%
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยด้านทักษะการสื่อสาร
 • ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร
 • ครูได้ฝึกออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทยด้านทักษะการสื่อสาร
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน ฟรี สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน