การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะนาฏศิลป์อินเดียเบื้องต้น”

วันที่รับสมัคร 3 ม.ค. - 31 มี.ค. 66
...
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะนาฏศิลป์อินเดียเบื้องต้น” เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ศึกษาและ รับการถ่ายทอดท่ารำ การฝึกปฏิบัติ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์อินเดีย

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์อินเดีย
  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักจากบุคคลภายนอก ครู อาจารย์และนักเรียนจากสถาบันต่างๆ ที่มาเข้ารับการอบรม
  • เพื่อให้ผู้ที่สนใจหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะนาฏศิลป์อินเดียเบื้องต้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

3 ม.ค. - 31 มี.ค. 66

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 22 เมษายน 2566
เวลา 9.00 - 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
  • นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจน ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป จำนวน 60 คน
รูปแบบกิจกรรม
  • onsite ณ หอประชุมชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือหอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม์
ขอบข่ายเนื้อหา
  • ฝึกปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์อินเดียเบื้องต้น
การวัดผลประเมินผล
  • ประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ถ่ายทอดท่ารำทักษะนาฏศิลป์อินเดียเบื้องต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์อินเดีย
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
  • หลักสูตร “นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง” คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จากผู้เข้ารับการอบรม อาทิ ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน (นักเรียน/นักศึกษา 250 บาท) สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน