การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการถ่ายทอดกระบวนท่ารำนาฏศิลป์ไทย

วันที่รับสมัคร 8 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
...
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการถ่ายทอดกระบวนท่ารำนาฏศิลป์ไทยเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ศึกษาและถ่ายทอดกระบวนท่ารำของการแสดงชุดระบำโบราณคดี ประกอบไปด้วย เพลงระบำทวารวดี เพลงระบำเทวีศรีสัชนาลัย

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะกระบวนการรํา ตลอดจนบุคลากร ทางการศึกษาติวเข้มทักษะเพื่อถ่ายทอดต่อเยาวชน พร้อมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร์สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ให้เป็นที่รู้จัก อาจารย์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมสามารถแนะนํานักเรียนของตนเอง ให้มาศึกษาต่อที่สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง (3 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

8 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 5 ก.พ. 2565
เวลา 8.30 - 16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคลภายนอก นครู อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 25 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
  • onsite ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ตึกทวาราวดี / ห้องประชุม ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบข่ายเนื้อหา
  • เพลงกริชสุหรานากง และฝึกปฏิบัติ
การวัดผลประเมินผล
  • ผลคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นได้รับความรู้ ความถูกต้องของกระบวนท่ารำ อ่อนช้อยสวยงาม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ผู้เข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น นำความรู้ ทักษะ กระบวนท่ารำกริชสุหรานากง ไปใช้ฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ผู้เข้าอบรม
  • นักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดหลักสูตรระยะสั้น เพราะได้เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาคปกติ ทำให้สาขาเป็นที่รู้จัก ผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นทำไปถ่ายทอด และแนะให้นักนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อ
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน
ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป 600 บาท/คน
นักเรียน/นักศึกษา 300 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน