Barista และการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

วันที่รับสมัคร 1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66
...
คำอธิบายหลักสูตร

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และฝึกปฏิบัติ

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
 • พัฒนาการทำธุรกิจร้านกาแฟ และสร้างอาชีพ
 • พัฒนาทักษะการผสมเครื่องดื่ม
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 12 ชั่วโมง (2วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 18-19 ก.พ. 2566
เวลา 9.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก ผู้ที่สนใจ จำนวน 10 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ ห้องปฏิบัติการกาแฟ ณ อาคารร้อยปีฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
 • ทักษะการผสมเครื่องดื่ม
 • ฝึกปฏิบัติ
การวัดผลประเมินผล
 • เข้าอบรมร้อยละ 80
 • ผ่านการสอบปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนจาก 100 คะแนน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • สร้างอาชีพและธุรกิจร้านกาแฟให้บุคคลทั่วไป
 • พัฒนาทักษะการผสมเครื่องดื่มให้บุคคลทั่วไป
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 6,600 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน