การพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ “พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

วันที่รับสมัคร 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
...
คำอธิบายหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีการจัดการธุรกิจการบิน องค์ประกอบองค์กร การจัดการและการดำเนินการงานอุตสาหกรรมการบิน อุปสงค์ อุปทาน การจัดการรายได้ของสายการบิน ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติที่มุ้งเน้นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพนักงารต้อนรับบนเครื่องบิน

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการบิน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมสู่สายงานธุรกิจการบิน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง โดยการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีเป็นที่น่าประทับใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ได้ทุกช่วงวัยเพื่อเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ตามความสนใจของผู้อบรม
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 48 ชั่วโมง (8วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 19, 20, 26 และ 27 ก.พ. 2565
เวลา 9.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • นักศึกษา
 • บุคลภายนอก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่สนใจจะเข้าสมัครเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 20 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • online โปรแกรม Zoom
 • onsite ณ อาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • ความรู้ทั่วไป องค์ประกอบองค์กร การจัดการและการดำเนินการงานอุตสาหกรรมการบิน (ภาคทฤษฎี)
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการบิน (ภาคทฤษฎี)
 • อุปสงค์ อุปทาน การจัดการรายได้ของธุรกิจการบิน (ภาคทฤษฎี)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานในอุตสาหกรรมบริการ (ภาคปฏิบัติ)
 • การเตรียมและการฝึกแนะนำตัวเอง สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง (ภาคปฏิบัติ)
 • การเตรียมเอกสาร resume (ภาคปฏิบัติ)
 • การจำลองสถานการณ์ การสัมภาษณ์ การคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ)
 • การดูงานนอกสถานที่ (ภาคปฏิบัติ)
การวัดผลประเมินผล
 • การสอบข้อเขียน 35/50 คะแนน
 • การสอบปฏิบัติ 35/50 คะแนน
 • การเข้าร่วมการอบรมมากกว่าร้อยละ 90
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการบิน
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความพร้อมสู่ในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจการบิน
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ได้ทุกช่วงวัยเพื่อเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ตามความสนใจของผู้อบรม
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 4,890 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน