ออกแบบกราฟิกในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียเพื่อธุรกิจด้วยตนเอง

วันที่รับสมัคร 15 - 31 มี.ค. 2565
...
คำอธิบายหลักสูตร

การปฏิบัติการออกแบบกราฟิกในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม หรือ โซเชียลมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมสำหรับออกแบบเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถออกแบบและจัดการ สื่อโซเชียลมีเดียได้ด้วยตนเองได้ เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมการปฏิบัติการออกแบบด้วยโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟิกสำเร็จรูปและการคิดวิเคราะห์แนวทางการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมและตรงกับภาพลักษณ์เป้าหมายทางธุรกิจ

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถออกแบบกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์และจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมตรงกับเป้าหมาย สามารถนำไปประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของธุรกิจของตนเองได้

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง (3 วัน)

ช่วงวันรับสมัคร

15 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 2565
เวลา 9.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 20 คน / รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • online โปรแกรม Zoom
ขอบข่ายเนื้อหา
 • ความสำคัญและกระบวนการออกแบบกราฟิกสร้างภาพลักษณ์
 • โปรแกรมออกแบบกราฟิกระดับสูง
 • โปรแกรมออกขั้นพื้นฐาน สำเร็จรูป
  • การใช้เครื่องมือใน Logo Maker and Looka
  • การใช้เครื่องมือใน Canva. Canva Pro
  • การใช้เครื่องมือใน Piktochart และ Venngage
 • การปฏิบัติการจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย ได้ด้วยตนเอง
การวัดผลประเมินผล
 • ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม เกินร้อยละ 70
 • การส่งผลงานการออกแบบกราฟิกที่ออกแบบด้วยตนเอง
 • สามารถจัดการสื่อประชาสัมพันธ์โซเชียลมีเดียกับธุรกิจของตนเองได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถ ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและจัดการสื่อโซเชียลมีเดียได้ อย่างเหมาะสมกับภาพลักษณ์และ สามารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ด้วยตนเอง
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน