อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย สำหรับธุรกิจด้วยตนเอง

วันที่รับสมัคร 1 - 31 มี.ค. 66
...
คำอธิบายหลักสูตร

การปฏิบัติการออกแบบกราฟิกในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมหรือ โซลเชียลมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมสำหรับออกแบบเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถออกแบบและจัดการ สื่อโซลเชียลมีเดีย ได้ด้วยตนเองได้ เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมการปฏิบัติการออกแบบด้วยโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟิกสำเร็จรูปและการคิดวิเคราะห์แนวทางการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมและตรงกับภาพลักษณ์เป้าหมายทางธุรกิจ

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถออกแบบกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์และ วิธีการจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมตรงกับเป้าหมาย สามารถนำผลงานออกแบบกราฟิกในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ไปประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธุรกิจของตนเองได้

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 15 ชั่วโมง (2 วัน) = 1 หน่วยกิต

ช่วงวันรับสมัคร

1 - 31 มี.ค. 66

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 2566
เวลา 8.30-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 15 คน / รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • online โปรแกรม Zoom
ขอบข่ายเนื้อหา
 • ความสำคัญและกระบวนการออกแบบกราฟิกสร้างภาพลักษณ์ สำหรับธุรกิจ
 • ทำความรู้จักโปรแกรมออกแบบกราฟิกระดับสูง
 • เทคนิคการใช้โปรแกรมออกขั้นพื้นฐาน สำเร็จรูป
  • การใช้เครื่องมือใน Logo Maker and Looka
  • การใช้เครื่องมือใน Canva. Canva Pro
  • การใช้เครื่องมือใน Piktochart และ Venngage
 • วิธีการปฏิบัติการจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย ได้ด้วยตนเอง
การวัดผลประเมินผล
 • ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม เกินร้อยละ 70
 • การส่งผลงานการออกแบบกราฟิกที่ออกแบบด้วยตนเอง
 • สามารถจัดการสื่อประชาสัมพันธ์โซเชียลมีเดียกับธุรกิจของตนเองได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้าเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถ ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและจัดการสื่อโซเชียลมีเดียได้ อย่างเหมาะสมกับภาพลักษณ์และ สามารถจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ธุรกิจขนาดเล็กได้ด้วยตนเอง
สอบถามเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน