สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสากรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และการสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ให้กับนักศึกษาตามโครงการศูนย์สอบ MikroTik Academies โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีมาตรฐานทางด้านเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น และสามารถผ่านการรับรองที่เป็นมาตราฐานสากลของ MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และศึกษาต่อด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งสามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสากรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดอบรมขึ้น จำนวน 3 วัน
ณ ห้องอบรมปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 505-506 ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสากรรม จึงขอให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งประกาศให้นักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมและสอบมาตราฐาน โดยสามารแจ้งรายชื่อได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม        โทรศัพท์ : 0-3426-1065         แฟกซ์ : 0-3426-1065

โครงการอบรม MikroTik Academy

หลักสูตรอบรม MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

       หลักสูตรอบรมอุปกรณ์ MIKROTIK MTCNA หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะเบื้องงต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ MIKROTIK ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น จนสามารถนำไปใช้งานได้ โดยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และมีความประสบการใช้งานอุปกรณ์จริงช่วยให้นักศึกษาผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ MikroTik สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อไป

ความรู้ที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตร

  • สามารถใช้งานอุปกรณ์ RouterOS RouterBoard ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทดสอบการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้อองต้นได้
  • สิทธิ์ในการสอบ MTCNA ฟรี
  • เตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตรเฉพาะด้าน MikroTik

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

       -   เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       -   มีความรู้ด้าน Network พื้นฐาน
       -   เข้าใจเรื่อง IP Address/ Subnet/ Gateway
       -   มีความสนใจใช้งานอุปกรณ์ MikroTik

อุปกรณ์ประกอบการอบรม
(ปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริง)

       -   อุปกรณ์ MikroTik ที่มี Wireless & port LAN
       -   Computer
       -   อุปกรณ์สายแลน
       -   อุปกรณ์ Switch ใช้ทดสอบ
       -   Link Internet

จำนวนผู้เข้าอบรม

          รับจำนวน 20 คน

ระยะเวลาการอบรม

          ระยะอบรม 3 วัน เวลาอบรม 09.00-17.00 น.

             ****มีบริการอาหารว่าง เช้า-บ่าย


ฟรี สิทธิ์สอบ Certified MTCNA วันสุดท้ายการอบรม (Online Exams MTCNA)

Training Outline

Title Objective
DAY 1
     Module 1
     -   About MikroTik
   About MikroTik
   What is RouterOS
   What is RouterBoard
   First time accessing the router
   WinBox and MAC-WinBox
   WebFig and Quick Set
   Default configuration
   Terminal Command
   RouterOS command line interface (CLI)
   Null Modem cable
   SSH and Telnet
   New terminal in WinBox/WebFig
   RouterOS CLI principles
   <tab>, double <tab>, “?”, navigation
   command history and its benefits
   Initial configuration (Internet access)
   WAN DHCP-client
   LAN IP address and default gateway
   Basic Firewall - NAT masquerade
   Upgrading RouterOS
   Package types
   RouterBOOT firmware upgrade
   Router identity
   Manage RouterOS logins
   Manage RouterOS services
   Managing configuration backups
   Saving and restoring the backup
   Difference between a backup and an export (.rsc) file
   Editing an export file
   Resetting a RouterOS device
   Reinstalling a RouterOS device (Netinstall)
   RouterOS license levels
   wiki.MikroTik.com
   Module 1 Laboratory
     Module 2
     -   About MikroTik
     -   Interface
     -   IP
     -   DHCP
   Interface, Ethernet , EoIP tunnel, Vlan
   IP Address
   DHCP Server and Client
   DHCP Client
   DGCP Server
   ARP
   ARP Modes
   RouterOS ARP table
   Module 2 Laboratory
     Module 3
     -   Bridging
   Bridging overview
   Bridge concepts
   Configuration Ports
   Bridge wireless networks
   Module 3 Laboratory
     Module 4
     -   Routing
   Routing overview
   Routing concepts
   Router flags
   Static routing
   Crating routes
   Setting default route
   Managing dynamic routes
   OSPF Routing
   Module 4 Laboratory
     Module 5
     -   Wireless
   MikroTik Model Wireless
   Wireless 802.11a/b/g/n/ac Concepts
   Frequencies (bands, channels) data-rates / chains
   Setup a simple wireless link
   Access Point configuration
   Station configuration
   Wireless Security and Encryption
   Access List
   Connect List
   Default Authenticate
   WPA-PSK, WPA2-PSK
   WPS accept, WPS client
   Monitoring Tools
   Snooper
   Registration table
   Module 5 laboratory
DAY 2
     Module 6
     -   Firewall
   Firewall principles
   Connection tracking and states
   Structure, chains and actions
   Firewall Filter in action
   Filter actions
   Protecting your router (input)
   Protection your customers (forward)
   Basic Address-List
   Source NAT
   Masquerade and src-nat action
   Destination NAT
   dst-nat and redirect action
   FastTrack
   Mangle Rule
   Module 6 laboratory
     Module 7
     -   Queue
   Simple Queue
   Target
   Destinations
   Max-limit and limit-at
   Bursting
   One Simple queue for the whole network (PCQ)
   pcq-rate configuration
   pcq-limit configuration
   Module 7 laboratory
     Module 8
     -   PPoE
   Managing ranges
   Assigning to a service
   Secure local network
   PPPoE service-name
   PPPoE client
   PPPoE server
   Point-to-point addresses
   Secure remote networks communication
   PPTP client and PPTP server (Quick Set)
   SSTP client
   Module 8 laboratory
   Pretest MTCNA
     Module 9
     -   Traffic monitor
   Interface traffic monitor
   Torch
   Graphs
   SNMP
   The Dude
   Contacting support@MikroTik.com
   Supout.rif, autosupout.rif and viewer
   System logs, enabling debug logs
   Network diagrams
   Tools ,Skin
   Module 9 laboratory
DAY
Exams Online Exams MTCNA
***** ผู้ที่สอบผ่านการสอบ MTCNA จะได้รับใบ Certificate จาก MikroTik Academies

ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ