รักษาความสัมพันธ์ของคนรักด้วยภาษารัก

วันที่รับสมัคร 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
...
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรรักษาความสัมพันธ์ของคนรักด้วยภาษารักเป็นประสบการณ์ 2 วัน 1 คืนที่จะเปลี่ยนแปลงคนรักและชีวิตรักให้ยืนยง โดยใช้กระบวนการฝึกฝนภาษารักด้วยกระบวนการพุทธจิตตปัญญาศึกษา หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับคนรัก คนรักทุกประเภท ทุกภูมิหลัง เน้นกระบวนกฝึกอบการใช้ 5 ภาษารัก เพื่อให้มั่นใจในการเข้าถึงและการไม่แบ่งแยก ผ่านกิจกรรมที่นำโดยกระบวนกรพุทธจิตตปัญญาศึกษา แบบฝึกสานสัมพันธ์ และกระบวนการสุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง ผู้เข้าร่วมจะได้สำรวจพฤติกรรมความสัมพันธ์ของคนรัก ปรับปรุงการสื่อสาร และปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เข้าร่วมกับเราในการเดินทางอันมีคุณค่านี้เพื่อรักษา เสริมสร้าง และฟื้นฟูความรักของคุณ

ประเภทของหลักสูตรระยะสั้น

ไม่เข้าระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรการรักษาความสัมพันธ์ของคนรักคือการช่วยให้คนรักสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์และจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับที่ลึกซึ้งผ่านแบบฝึกหัดและเทคนิคการสื่อสารพร้อมคำแนะนำ และจุดประกายความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกครั้ง
 • ปรับปรุงการสื่อสาร หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของคนรัก ทำให้พวกเขาสามารถแสดงความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการทำลายอุปสรรคในการสื่อสารและส่งเสริมการฟังอย่างกระตือรือร้น คู่รักจะพัฒนาวิธีที่ดีต่อสุขภาพและสร้างสรรค์มากขึ้นในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
 • เสริมสร้างความยืดหยุ่นของความสัมพันธ์ หลักสูตรนี้จัดเตรียมเครื่องมือและกลยุทธ์สำหรับคนรักเพื่อรับมือกับความท้าทายและความยากลำบากอุปสรรคของความสัมพันธ์ ด้วยการเรียนรู้วิธีสร้างความยืดหยุ่นร่วมกัน คนรักสามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยความผูกพันที่เข้มแข็งและยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้เกิดความสำเร็จในความสัมพันธ์ระยะยาว
ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรอบรม 19 ชั่วโมง (วัน 2 วัน 1 คืน)

ช่วงวันรับสมัคร

1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 18 พ.ค. 2567 เวลา 8.30-21.00 น.
วันที่ 19 พ.ค. 2567 เวลา 8.30-17.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลภายนอก ผู้สนใจพัฒนาศักยภาพชีวิต. พัฒนาชีวิตปรับความสัมพันธ์. จำนวน 20 คน/รุ่น
รูปแบบกิจกรรม
 • onsite ณ ศาลาฝึกอบรม วัดวังตะกู อ.เมือง จังหวัดนครปฐม
ขอบข่ายเนื้อหา
 • ทำความเข้าใจภาษารักและประเมินความสัมพันธ์ของคู่รัก
 • 1. การต้อนรับและแนะนำหลักสูตร
  2. กิจกรรมเรือตัดน้ำแข็ง
  3. ภาษารัก 5 ภาษามีอะไรบ้าง?
  4. ภาษารักมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์อย่างไร
 • 5. การประเมินตนเอง: ระบุภาษารักของคุณ
  6. การประเมินคู่รัก: ระบุภาษารักของคู่รัก
  7. ความท้าทายด้านความสัมพันธ์และภาษารักที่มีเหมือนกัน
 • 8. กิจกรรม Workshop : ฝึกประเมินภาษารัก
  9. อาหารเย็นและเวลาทางสังคม
  10. วิทยากรรับเชิญ: นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ (อภิปรายถึงความสำคัญของภาษารักในความสัมพันธ์)
  11. ช่วงถามตอบกับวิทยากรรับเชิญ ใช้ภาษารักเพื่อรักษาและกระชับความสัมพันธ์ของคุณ
 • 12. ภาษารักและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  13. การใช้ภาษารักเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์
  14 แบบฝึกปฏิบัติ: การใช้ภาษารักในสถานการณ์จริง
  15. การแก้ไขข้อขัดแย้งและภาษารัก
  16. การสร้างแผนปฏิบัติการภาษารัก
  17 กิจกรรมเวิร์คช็อป: การสร้างกลยุทธ์ภาษารักเฉพาะบุคคล
การวัดผลประเมินผล
 • การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ต้องผ่าน 60 เปอร์เซน
 • ร่วมเรียนรู้ในกระบวนการอบรมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซน
 • ส่งชิ้นงานไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ความใกล้ชิดทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมสามารถคาดหวังที่จะสัมผัสประสบการณ์การเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับคนรักของตน ส่งเสริมความรู้สึกใกล้ชิดและความใกล้ชิดที่อาจจางหายไปตามกาลเวลา ความใกล้ชิดทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เติมเต็มและน่าพึงพอใจมากขึ้น
 • ปรับปรุงการแก้ไขข้อขัดแย้ง คนรักที่จบหลักสูตรควรสังเกตเห็นการปรับปรุงที่สำคัญในด้านความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การใช้เทคนิคการสื่อสารและกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่ได้เรียนรู้ระหว่างหลักสูตร พวกเขาสามารถคาดหวังข้อโต้แย้งที่เผ็ดร้อนน้อยลงและการอภิปรายที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
 • ความยืดหยุ่นของความสัมพันธ์ที่มากขึ้น หลักสูตรรักษาความสัมพันธ์ของคนรักด้วยภาษารักช่วยให้คนรักสามารถสร้างความยืดหยุ่นร่วมกัน ผลก็คือ ผู้เข้าร่วมสามารถคาดหวังที่จะเอาชนะความท้าทายของชีวิตด้วยความเข้มแข็งและความสามัคคีที่มากขึ้น ทำให้เกิดความร่วมมือที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก
สอบถามเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียน